Værdier & visioner

Værdigrundlag: 

 • aftenskolerne.dk hviler på den danske folkeoplysnings værdier og traditioner, og ser ingen modsætning mellem dette og nytænkning med hensyn til aktiviteter og organisationsformer

 • aftenskolerne.dk lægger vægt på en respektfuld og ordholdende tilgang til medlemsskoler, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere

 • aftenskolerne.dk ser positivt på udvidet samarbejde mellem aftenskoleverdenen og det øvrige foreningsliv, uddannelsessystemet og andre tilgrænsende sektorer af samfundslivet

 • aftenskolerne.dk er åben over for impulser og erfaringer fra verden uden for Danmarks grænser

 • aftenskolerne.dk tror på videndeling 

Mission: 

 • At sikre en problemfri afvikling af alle administrative opgaver for de tilknyttede skoler

 • At aktivere potentielle synergieffekter mellem de tilknyttede skoler til gavn for skolernes økonomi

 • At understøtte bestyrelsesarbejdet i de tilknyttede skoler med vejledning og praktisk bistand

 • At give de tilknyttede skoler et bredt og opdateret informationsgrundlag at træffe beslutninger ud fra

 • At sikre de tilknyttede skoler en synlig og effektiv repræsentation i DOF på såvel regionalt som nationalt niveau

 • At sikre en effektiv og tidssvarende markedsføring af alle tilknyttede skoler og deres kursusudbud

 • At give de tilknyttede skoler grundlag for at udvikle nye aktivitetsområder gennem ansøgning om projektmidler fra såvel private som offentlige fonde og puljer

Vision: 

 • At skabe de organisatoriske og formelle rammer for at aftenskolerne.dk i relevante tilfælde kan agere som en samlet enhed over for eksterne parter

 • At sikre stabile, positive driftsresultater for alle tilknyttede skoler

 • At konsolidere vores ry som en eksemplarisk samarbejdspartner for kommunerne med hensyn til indrapporteringer og overholdelse af regler og tidsfrister

 • At bruge vores indflydelse i DOF til at arbejde for at gøre folkeoplysningen relevant for nye målgrupper og at udvide rammerne for aktiviteter i aftenskoleregi

 • At sikre at projektafdelingen bliver 100 % økonomisk bæredygtig

 • At sikre at vores internationale netværk fastholdes og udbygges gennem deltagelse i nordiske og europæiske projekter, enten som projektholder eller som partner

 • At fastholde og udbygge positionen som førende inden for inddragelse af digitale redskaber i aftenskolesammenhæng

Strategi 

 • En kontrolleret vækst i aktivitetsniveau baseret på en kombination af vækst i de enkelte skoler og udvidelse af kredsen af tilknyttede skoler

 • Vækst i medarbejderantal og øvrige udgifter tilpasses nøje væksten i indtægtsgivende aktiviteter

 • Al vækst og udvikling sker i et tempo og under nogle former, hvor bestyrelserne i de enkelte skoler kan følge med

 • Der arbejdes på at skabe et forum ("forretningsudvalget") hvorigennem de tilknyttede skolers bestyrelser kan følge og give mandat til fælles optræden fra den daglige ledelses side på vegne af      aftenskolerne.dk

 • Ud over at arbejde på at skaffe finansiering af egne projekter fortsætter projektafdelingen med at afsøge mulighederne for på konsulentbasis at nyttiggøre relevante erfaringer, fortrinsvis i forhold til andre DOF medlemsskoler

 • Der arbejdes videre med digitalisering, herunder udbud af kurser som ren e-læring, digitale elementer som udbygning af traditionelle kurser, forbedring af de administrative værktøjer og markedsføring via hjemmesider og sociale medier
dof